פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 4/2021 - ביצוע עבודות להשלמת הקמת ת"ש קולחין למט"ש חולית