תהליך קבלת הרשיון

1.בחינה מקדימה:

מומלץ לכל יזם המבקש לקדם רישוי עסק לבדוק את הנחיות גורמי הרישוי המתאימים. בחלק מהנושאים ניתן לקבל חוות דעת מקדימה מגורמי הרישוי, כרוך בתשלום אגרה. על גורם הרישוי לענות תוך 30 ימים, תתכן הארכה ל 30 יום נוספים.

כמו כן ניתן לקיים פגישת הכנה באגף טרם הגשת הבקשה. יש לתאם מועד מול מזכירות האגף: 08-9929115, או מול עינת: 08-9929626.

חשוב כדאי לבדוק בועדה המקומית מהי התוכנית המעודכנת החלה במקום המבוקש להקמת העסק.

 

2. הגשת בקשה (מסלול רגיל):

קליטת בקשה לרישוי עסק מותנה בהגשת בקשה מלאה הכוללת

היתר בניה: יש לצרף את דף ההיתר, לא התשריט המלא. חשוב: אם נדרש שינוי במבנה הטעון היתר בניה או השימוש המבוקש אינו תואם את ההיתר יש לקדם שינוי בהיתר או בתוכנית ע"פ העניין.

תרשים סביבה: יוגש בקנה מידה 2,500 : 1 יש לציין את המיקום  המבנה בו מבוקש לקיים את העסק, רחובות ובתי העסק עד מרחק של 500 מטר מגבול תחום המבנה (ע"פ סעיף 12 לתקנות רישוי עסקים).

מפה מצבית: תוגש בקנה מידה 250 : 1 יש לציין קווי אספקת מים וביוב. מתקנים לסילוק אשפה. מיכלי גז, דלק וחומרים מסוכנים אחרים הקשורים לפעילות העסק לרבות הצנרת להובלתם. מערכות כיבוי אש. יש לציין האם יש מחסנים המשרתים את העסק ושאינם צמודים לו ומה גודלם. יש לציין את מיקום השרותים, מקומות חניה ודרכי הגישה מהם אל העסק לרבות הסדרי תנועה (ע"פ סעיף 13 לתקנות רישוי עסקים).

תוכנית עסק: תוגש בקנה מידה 100 : 1 ותכלול את החלוקה הפנימית של העסק תוך ציון השימושים השונים ושטחם. מתקני סניטציה כמו כיורים, אסלות. יש לציין פתחים, פתחי חרום ודרכי גישה לנכים. מערכות לטיהור שפכים או הפרדת שומן אם ישנן. מתקני מיזוג אויר. מתקני אשפה ואופן סילוקה. ארובות. מערכות וציוד כיבוי אש. מתקני ניטור וסידורי אקוסטיקה אם ישנם (ע"פ סעיף 14 לתקנות רישוי עסקים).

לעסקי מזון כבית אוכל תוכנית מטבח: תוגש תוכנית מפורטת של המטבח בקנה מידה 50 : 1.

תוכנית העסק, מפה מצבית, תרשים סביבה ותוכנית מטבח: יש להגיש ארבעה עותקים.

לעסקים בהם נדרשת התיחסות המשרד להגנת הסביבה: מסמך מידע סביבתי.

3. קליטת הבקשה: 

את הבקשה המלאה ניתן לשלוח בדואר או להגיש במזכירות האגף, מומלץ לקבוע פגישה להגשת הבקשה על מנת לודא כי החומר מלא.
בקשה חסרה לא תקלט במערכת ומגיש הבקשה יקבל הודעה בכתב כי לא ניתן לקדם את הבקשה טרם ההשלמה הנדרשת.
הבקשה נקלטת במערכת רישוי עסקים ומועברת לבחינת גורמי הרישוי. גורמי הרישוי מקבלים הפניה ומסמכים נלווים ע"פ העניין.
 

4. בחינת גורמי רישוי:

בתוך 30 יום על גורם הרישוי להודיע על: מתן אישור ותנאי נותן האישור או על סרוב ונימוקי הסרוב, או מתן היתר זמני ותנאי ההיתר לרבות מועד לביצוע התנאים או סרוב להיתר זמני ונימוקי הסרוב.
קימת אפשרות לקבלת ארכה של 30 ימים נוספים למתן המענה.
 

5. השלמות ע"פ הצורך והעניין:

גורם הרישוי יכול לפנות בבקשה להשלמת מסמכים או פרטים, גורמי רישוי מסויימים, למשל בריאות או כבאות, יגיעו לבית העסק לבדיקה או יזמנו את מגיש הבקשה לחתימה על תנאים, למשל משטרה. כל זאת ע"פ העניין.
 

6. הוצאת רשיון עסק:

עם קבלת אישור כל גורמי הרישוי יופק רשיון עסק ומגיש הבקשה יוזמן לקבלת הרשיון וחתימה על קבלתו לרבות תנאים ככל שיש.

מסלול מקוצר: כאמור ע"פ הרפורמה ניתן בחלק מהנושאים להגיש בקשה לרישוי עסק על יסוד תצהיר.
תנאי הסף: מדובר בעסק חדש וטרם פתיחתו ובעל/ מנהל העסק לא ללא עברות קודמות בתחום רישוי עסק.

מה נכלל במסלול המקוצר והגשת הבקשה: יש לודא מול עינת 08-9929626.

כדאי לדעת:

רשיון עסק ניתן על פי שלושה מאפיינים: מי, מה והיכן.
מי – בעל העסק
מה – הפעילות בעסק
היכן – המבנה או המקום כפי שהוגש ופורט בתוכניות
כל שינוי באחד מהרכיבים אלו מחייב הודעה בכתב לרשות הרישוי ועדכון רשיון העסק, לרבות התנאים הנלווים, בהתאם.

 

היתר מזורז – מסלול תצהיר

החוק מאפשר, בחלק מפרטי הרישוי, לקבל רישוי עסק בהליך מקוצר על פי בקשה ותצהיר כי התנאים הנדרשים מתקיימים.
הנחיות להגשת הבקשה במסלול זה: יש לתאם מפגש מול מזכירות האגף.