אנשי קשר

טבלת אנשי קשר - מנכ"ל ומזכירות המועצה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
ניר ים מנכ"ל המועצה 08-9929103 mankal@erc.org.il
בת שבע סעד מזכירת האגף 08-9929103 batsheva@erc.org.il
 

מינהל כללי
הפעלת תקינה של מוסדות המועצה ע"פ החוקים, התקנות והצווים של משרד הפנים והמינהל הציבורי  וניהול ישיבות מליאת המועצה.  

משאבי אנוש
ניהול יעיל של המשאב האנושי במועצה, ע"פ מסגרות כח אדם מאושרות ומבוקרות ע"י משרד הפנים.
טיפול בפרישת עובדים ובקליטת עובדים חדשים ע"פ הצורך – השמתם והכשרתם המקצועית.
מכרזים למשרות פנויות יפורסמו באתר המועצה לפי הצורך.

מערכת השכר
ניהול מערכת השכר של המועצה ע"פ החוקים, ההסכמים הקיבוציים והחלטות המועצה במסגרת התקציב המאושר, תחת פיקוח ובקרה של מוסדות המועצה, משרד הפנים והממונה על השכר באוצר.

ועדים מקומיים
אחריות על הפעילות התקינה של הועדים המקומיים, אישור במליאת המועצה את האצלת סמכויות, צו מיסים ותקציב הוועד המקומיים לשנת הכספים.
כמו כן, אנו מקיימים כנס ליו"ר ומנהלי קהילה בישובים לצורך הכשרה ועדכון בנושאים הרלוונטיים.
ניהול הבחירות לוועד המקומי בישובים בהם אין זהות וועדים.

שירותי משרד הפנים
המחלקה נותנת שירותי משרד הפנים לתושבי המועצה במסגרת יום אחד בשבוע אחה"צ.

יום שני בין השעות 16:00 עד 19:00 במחלקת תחבורה - אצל דורית (08-9929119)

בחירות
מנכ"ל המועצה אחראי על קיום מערכות הבחירות למיניהן:
א. למוסדות המועצה ולועדים המקומיים בישובים, במועדים הנקבעים ע"י משרד הפנים.
ב. לרכז את הבחירות הכלליות לכנסת בתחומי המועצה.

מבנה אירגוני 

יחידות האגף

תקציבים שנתיים