מטרת הוועדה:

לדון בעררים שהוגשו על החלטות מנהל הארנונה במועצה בהשגות שהוגשו ע"י כאלה שחוייבו בתשלום ארנונה כללית.

חברי הוועדה:

  • ניצן נחמני, עו"ד ונוטריונית – יו"ר הועדה.
  • שיר בנטל, עו"ד – חברת ועדה.
  • נטלי אלמוג, עו"ד – חברת ועדה.
  • איריס רודיטי – חברת ועדה.
  • מתן שטרית – מזכיר הועדה.

סמכות הוועדה:

ועדת הערר לענייני ארנונה היא גוף עצמאי ונפרד מעין - שיפוטי, הפועל בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו – 1976 (להלן – החוק) ומשם היא יונקת את סמכויותיה ודרכי עבודתה.

המועדים:

לפי החוק, מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית, רשאי להשיג עליה לפני מנהל הארנונה (הליך זה קרוי "השגה") וזאת בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 ימים.

מי שהגיש השגה שנדחתה על ידי מנהל הארנונה ורואה עצמו מקופח מתשובתו של מנהל הארנונה – רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה בפני ועדת ערר.

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

 

פרטי התקשרות עם מזכירות הוועדה:

ועדת ערר ארנונה שליד מועצה אזורית אשכול

מועצה אזורית אשכול

ד.נ. הנגב 85465

טלפון: 050-2862176

דוא"ל:  matansh@erc.org.il